Villkor – Guldkort tävling

När du accepterar villkoren för tävlingen, ger du ditt samtycke till att Jensens Bøfhus A/S kontaktar dig via telefon, e-post eller sms om du vinner. Du ger också Jensens Bøfhus A/S tillstånd att använda det inlämnade bildmaterialet, inklusive användning av materialet i deras marknadsföring. Vinnarmaterialet lagras i upp till 2 år från inlämningen. Namnen på vinnarna kommer att meddelas och användas i marknadsföringssyfte. Du ger samtycke till, att Jensens Bøfhus A/S kan kontakta dig för att få din samtycke till att använda det material du har sänt in även om du inte vinner tävlingen.

Deltagaren måste vara 16 år eller äldre för att delta i tävlingen. Deltagaren kan bara delta en gång.

Jensens Bøfhus A/S ansvarar inte för eventuella fel i tävlingen eller fel i samband med deltagande och förbehåller sig rätten att ändra villkoren för deltagande i tävlingen. Tävlingen pågår till och med 23. september 2020. 2 guldkort delas ut i tävlingen.

Följande begränsningar gäller användningen av Guldkort, som ger 30% rabatt på notan på Jensens Bøfhus restauranger i Sverige:

 • Max 4 personer på Jensens Bøfhus
 • Kortet kan inte användas för take-away-beställningar
 • Kortet är strikt personligt och måste presenteras för personalen
 • Räkningen måste undertecknas av kortinnehavaren
 • Giltigt foto-ID måste uppvisas
 • Kan inte kombineras med Club Jensens och andra erbjudanden och rabatter
 • Gäller ej på alkoholhaltiga drycker

Guldkortet gäller till och med 30 september 2021 och kan användas på Jensens Bøfhus restauranger i Sverige. Kortet kan inte bytas eller konverteras till kontanter.

Anställda på Jensens Foods A/S, inklusive anställda i Jensens Bøfhus restauranger, kan inte delta i tävlingen.

I samband med deltagande kommer ett antal personuppgifter om deltagaren att behandlas. Den person som är ansvarig för personuppgifter i samband med behandlingen av personuppgifter är: Jensens Bøfhus A/S, Cvr-nr. 13 21 25 38, Læssøegade 215, 5230 Odense M. Genom att delta i spelet samtycker deltagaren till att Jensens Bøfhus A/S behandlar följande personliga information om deltagaren: Namn, mobilnummer och e-postadress.

Om deltagaren drar tillbaka sitt samtycke innan vinnaren [av vinnarna] av tävlingen dras kommer deltagaren automatiskt inte längre att delta i tävlingen om ett guldkort för Jensens Bøfhus. Kontakta Jensens Bøfhus A/S om du vill återkalla ditt samtycke på info@jensens.com eller på telefon + 45 70 30 40 50 (måndag-fredag 12.00-15.00).

Om vinnaren tar tillbaka sitt samtycke efter att vinnaren korats blir guldkortet automatiskt annullerat.

Jensens Bøfhus A/S lämnar inte ut personuppgifter om dig till tredje part. Alla personuppgifter lagras säkert och Jensens Bøfhus A/S har vidtagit de säkerhets- och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att all information behandlas och lagras på ett säkert och korrekt sätt.

Du kan när som helst frivilligt och utan begränsning dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter, varefter Jensens Bøfhus A/S omedelbart kommer att stoppa behandlingen av personuppgifter om dig och alla personuppgifter om dig som innehas av Jensens Bøfhus A/S kommer att raderas omedelbart.

Jensens Bøfhus lagrar endast personuppgifterom dig så länge det är nödvändigt för att uppfylla de angivna syftena. Informationen raderas därefter. Du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter i förhållande till Jensens Bøfhus behandling av dina personuppgifter.

Du har – med lagens begränsningar – följande rättigheter:

 • Rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Jensens Böfhus behandlar om dig, samt en rad annan information.
 • Rätt att få korrigera dina uppgifter – du har rätt att få oriktiga upplysningar om dig själv korrigerade
 • Rätt att få uppgifter borttagna – du har i vissa fall rätt till att begära att personuppgifterna raderas innan tiden för vår allmänna radering
 • Rätt att begränsa behandlingen – I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 
Om du har rätt till begränsad behandling kan Jensens Bøfhus A/S i framtiden endast behandla informationen – förutom lagring – med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en persons rättigheter eller viktiga samhällsintressen.
 • Rätt att invända – du har i vissa fall rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Jensens Böfhus upphör att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätt att flytta uppgifter (dataportabilitet) – du har i vissa fall rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa personuppgifter från ett företag till ett annat företag utan hinder.

Vidare har du rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen i Sverige) om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du hittar svenska Datainspektionens på www.datainspektionen.se.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i svenska Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se. Spelet sponsras inte på något sätt, stöds, hanteras av eller är anslutet till Facebook.